مدیر اجرایی


مدیر اجرایی دانشکده 


عباس عاشوري 

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حسابداري 

شماره تماس:29905858
پست الکترونیک: iranyar_20@yahoo.com
 

اهم سوابق شغلی:

1. دبیر شورای مدیران اجرایی دانشگاه

2. مدیراجرایی دانشکده‌ی فناوری های نوین و هوافضا

3. مدیر اجرایی نهاد رهبری در دانشگاه

4. رئیس اداره حسابداری اموال مدیریت امور مالی

5. کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی