مراکز پژوهشی

مرکز پژوهشی ورزش معلولین دانشکده علوم ورزشی و تندرستی