افراد

معاونت پژوهشی

دکتر افشار جعفری
دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی
 
نشانی پست الکترونیک: af_jafari@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905824

معرفی معاون پژوهشی

​دکتر افشار جعفری از سال 1399 مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را به عهده گرفته اند و پیش از آن بین سال های 1397 تا 1399 مدیر گروه علوم زیستی و تندرستی بودند. ایشان فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی و دانشیار گروه تندرستی و علوم زیستی می باشند. 
Responsive Image