کارشناسان آموزش

مدیر آموزش،کارشناس رشته های رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی 
نقش سازمانی

اعظم وحیدی‌نژاد

شماره تلفن :29905843


کارشناس رشته‌های فیزیولوژی و آسیب‌شناسی  
نقش سازمانی

شبنم سبلانی

شماره تلفن: 29905845

کارشناس مقطع کارشناسی  و تربیت بدنی عمومی 
نقش سازمانی

ابولفضل فیروز 

شماره تلفن: 29905846

ایمیل آموزش دانشکده: sbu.edu1401@gmail.com