گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش

معرفی گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش
رشتۀ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شامل مجموعۀ یافته هاي علمی درحوزه های آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیشگیری و بازتوانی آسیب های ورزشی، تریبت بدنی ویژه و ورزش معلولین است.  هدف از تأسيس دورۀ آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحي، تربيت دانشجویان و متخصصینی است تا بتوانند با آموزش و پژوهش، برنامه ريزي، راهنمايي و مشاوره، مربيگري و ارائه خدمات ورزشي به افراد تحت پوشش خود در ارتقای سلامت جسمي و رواني و نيز بهبود فعاليت هاي حركتي و ورزشي آنان تلاش نمايد. اين افراد گستره اي از مبتلايان به ناهنجاري هاي جسمي و حركتي كه به درجاتي از هنجارهاي تندرستي جامعه فاصله دارند؛ افراد شرکت کننده در فعالیت های بدنی و ورزشی تفریحی و رقابتی که در معرض خطر آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند؛ كم توانان جسمي، ذهني و رفتاري را كه به درجاتي از هنجارهاي تندرستي جامعه پايين تر بوده و به عنوان كم توان، بيمار و معلول شناخته مي شوند، در بر می گیرد. رشد و گسترش چشمگيركاركردهاي علمي ورزش و آشكار شدن هر چه بيشتر نقش فعالیت های جسمانی در ارتقای تندرستي اقشار مختلف جامعه، پيشگيري از ناهنجاري هاي بدني، آشنایی با آسيب هاي ورزشي و نحوه پيشگيري از آن ها، افزايش توانمندي هاي مردم مبتلا به ناهنجاري هاي وضعيتي از طريق شركت در فعاليت هاي جسماني و ورزشي، آشنایی هر چه بيشتر با جنبه هاي بهداشتي ورزش در سطوح مختلف جامعه،  نوتواني ورزشي و افزايش توانمندي هاي معلولين از طريق شركت در فعاليت هاي ورزشي جملگی بيانگر ضرورت ايجاد دوره کارشناسی ارشد رشته آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی است.
 مدیر گروه "تندرستی و بازتوانی در ورزش"

دکتر هدا مزینی
نشانی پست الکترونیک:  h_mozayani@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905827- ​29902903

Responsive Image

اعضای هیات علمی "گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش"

دکتر هدا مزینی
استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: h_mozayani@sbu.ac.ir
شماره تماس:29905827- ​29902903
Responsive Image

دکتر فریبرز هوانلو
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: f_hovanloo@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29902941-29905848

Responsive Image

دکتر مهدی قیطاسی
استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: m_gheitasi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905839

Responsive Image
دکتر مصطفی زارعی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: m_zareei@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905826
Responsive Image
دکترامیر حسین براتی 
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش 
نشانی پست الکترونیک: ahbarati20@gmail.com
شماره تماس: 
Responsive Image
دکتر سید محمد حسینی
استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش 
نشانی پست الکترونیک: se.hosseini2007@yahoo.com
شماره تماس: 29905821
Responsive Image