معرفی گروه علوم رفتاری،شناختی و فناوری ورزش 

مدیر گروه علوم رفتاری،شناختی و فناوری ورزش


اعضای گروه علوم رفتاری،شناختی و فناوری ورزش

دکتر محمد اصلانخانی 
استاد گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: 
@M-Aslankhani
sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905834

معرفی گروه علوم رفتاری و شناختی  در ورزش

گروه آموزشی "علوم رفتاری و شناختی در ورزش" یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی زیست شناختی و روانشناختی حرکات انسان دارد. در این رشته علمی، محققین به مطالعه زمینه های وراثتی و محیطی رفتارهای حرکتی انسان در طول زندگی و در قالب موضوعاتی چون روانشناسی رشد، رشد حرکتی، یادگیری حرکتی، کنترل حرکتی و سایر جنبه های روانشناختی فعالیت های بدنی و ورزشی می پردازند. هدف این گروه آموزشی، تربیت متخصصین و محققین در حوزه علوم حرکات انسان به ویژه جنبه های روانشناختی آن است. این گروه هر ساله در مقطع کارشناسی ارشد و هر دو سال یکبار در مقطع دکتری از طریق امتحانات ورودی، دانشجو می پذیرد. متخصصین فارغ التحصیل این دوره ها می توانند به عنوان معلمین ورزش، مربیان ورزشی و مشاوران روانی و مدرسین دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ورزشی مشغول به کار شوند. به طور کلی، هدف از تربیت این نیروها، ارتقاء سطح کمی و کیفی رفتار حرکتی انسان به طور کلی، به ویژه در میادین ورزشی است.