صفحه اصلی
تازه های کتاب
  • 472 مشاهدات

 کتاب "روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی"

مترجمین: دکتر سجاد احمدی زاد دکتر مینو باسامی دکتر کیوان خرمی پور دکتر عباسعلی گائینی دکتر مجتبی گنجعلی

ویراستار علمی: دکتر سجاد احمدی زاد‎

افزودن نظرات