صفحه اصلی
نشست رؤسای سه دانشکده دانشگاه های؛ علامه طباطبایی، شهید رجایی و شهید بهشتی
  • 3902 مشاهدات

جلسه مشترک بررسی راهکارهای علمی بین دانشکده‌های علوم ورزشی سه دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبائی و شهید رجائی 8 خرداد 1400 در محل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

در این جلسه، ابتدا از آزمایشگاه های دانشکده علوم ورزشی و تندرستی بازدید به عمل آمد و سپس جلسه در دفتر رئیس دانشکده با ارائه گزارشی از وضعیت علمی گروه‌های مختلف دانشکده توسط دکتر سجاد احمدی زاد، ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی ادامه یافت.

پس از این گزارش توانمندی‌ها و زمینه‌های همکاری سه دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا تفاهم نامه سه جانبه ای تهیه و در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

سپس موضوع برگزاری نشست علمی ورزش در دوران پساکرونا توسط دکتر کاشف، رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید رجائی مطرح و جنبه‌های مختلف این نشست توسط دکتر هنری رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی تشریح گردید. پس از بررسی جنبه‌های مختلف، فوائد و اهداف این نشست، مقرر گردید تا این نشست با سه محور؛ ورزش تربیتی، همگانی و قهرمانی در دوران پساکرونا با مسئولیت هر دانشکده در یک موضوع برنامه ریزی گردد.

افزودن نظرات