صفحه اصلی
بازدید شرکت سرمایه گذاری دارو از مرکز تحقیقات پروتئین و خط تولید واکسن هپاتیت Bانسانی
  • 5937 مشاهدات

پیروقرارداد منعقده بین دانشگاه شهید بهشتی و یکی از شرکت های سرمایه‌گذار در حوزه دارو، به‌منظور تولید واکسن هپاتیت B انسانی با تکنولوژی بهینه، سایت مذکور پس از تولید صنعتی و تایید توسط کارفرما، مورد بازدید قرار گرفت.
در این بازدید، دکتر محمدی نماینده شرکت سرمایه گذار، با اذعان به انجام تعهدات صنعتی دانشگاه شهید بهشتی، و آمادگی خط تولید برای اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراتب قدردانی و تشکر خود را از دانشگاه اعلام کردند. همچنین طرفین با تاکید بر ادامه همکاری، خواستار گسترش همکاری ها در حوزه مرتبط شدند.

4002.jpg

گزارش تصویری