صفحه اصلی
  مرکز پژوهشی ورزش معلولین دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد.
  • 1756 مشاهدات

به گزارش روابط عمومی دانشکده‌ علوم ورزشی و تندرستی، «مرکز پژوهشی ورزش معلولین» به منظور به کارگیری و توسعه‌ی علوم ورزشی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، با دو حیطه کلی ورزش قهرمانی و سلامت معلولین، 6 مهر 1400 در ساختمان شماره‌ 2 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد. این مرکز با رویکرد پژوهشی، آموزشی، توانمندسازی و فعالیت در زمینه های فیزیولوژی، رفتار و روانشناسی، بیومکانیک و آسیب و اصلاحی و با تایید در شورای دانشگاه شهید بهشتی به فعالیت می‌پردازد.  این مراسم با حضور دکتر نصیری قیداری‌رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رسولی مشاوررئیس دانشگاه،دکتر شکری‌معاون پژوهشی دانشگاه،‌ دکترفارسی معاون دانشجویی دانشگاه، دکتر احمدی‌زاد رئیس دانشکده‌ علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهیدبهشتی، دکترشریف‌نژاد‌‌ رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و دکتر کاشی معاون پژوهشکده تربیت بدنی، محمود خسروی‌وفا رئیس آکادمی کمیته پاراالمپیک، دکترمحمودخانی دبیر آکادمی کمیته پاراالمپیک، دکتر اسبقیان رئیس فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین و اعضای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد.

افزودن نظرات