صفحه اصلی
روز باز دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
  • 2251 مشاهدات

 رویداد روز باز دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتـی، با هدف آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با  رشته‌ها و گروه های آموزشی زیر مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، به‌صـورت مجـازی، با همـکاری معاونـت آموزشـی و روابط عمومی دانشکده،  دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ بصورت مجازی برگزار می شود.
 

لینک ورود به وبینار

 

دسترسی به جلسه معرفی دانشکده در روز باز دانشکده علوم ورزشی و تندرستی 

افزودن نظرات