مدیر اجرایی

عباس عاشوری 
كارشناسی‌ارشد حسابداری 
29905858
 a-ashoori@mail.sbu.ac.ir

اهم سوابق شغلی:

  • دبیر شورای مدیران اجرایی دانشگاه
  • مدیر اجرایی دانشکده‌ فناوری‌های نوین و هوافضا
  • مدیر اجرایی نهاد رهبری در دانشگاه
  • رئیس اداره حسابداری اموال مدیریت امور مالی
  • کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی