رویدادهای مرکزتحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

بازدید 6
اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

بازدید 3
اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

بازدید 2

اطلاعیه ها

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز هفتم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز ششم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز پنجم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز چهارم هفته حقوق بشر 1400

اطلاعیه کارگاه روز چهارم هفته حقوق بشر 1400

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها