جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

بازدید 11
اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

بازدید 63
اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

بازدید 824

اطلاعیه ها

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها