امور اعضای هیات علمی

امور مربوط به اعضای هیات علمی با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود در بخشهای تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت، ترفیع سالانه، ارتقای مرتبه، اعتبار ویژه، فرصت مطالعاتی، کنفرانس های بین المللی، همیار پژوهشی و ماموریت های پژوهشی تنظیم شده و در ادامه جهت بهره برداری و آگاهی در اختیار قرار داده شده است.
جهت اطلاع و تسهیل ارتباط اعضای محترم هیات علمی شماره تماس کارشناسان دانشگاه و دانشکده به تفکیک در جداول زیر اعلام شده است.

ارتباط با کارشناسان مدیریت امور هیات علمی

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

ایمیل

زینب هاشم خانی

کارشناس پژوهش

2565

73932565

pardis_1350@yahoo.com


 

Responsive Image