راهنمای تقویم پژوهشی

Responsive Image
رديف عنوان فعالیت پژوهشی اقدام کننده بازه زمانی تقریبی
1 ترفیع پایه سالانه ابلاغ زمان درخواست ترفیع پایه  دفتر امور هیات علمی خرداد ماه
2 گروهبندی فعالیت ها و ثبت درخواست ترفیع سالانه اعضای هیات علمی خرداد ماه
3 بررسی درخواست ها و امتیاز دهی فعالیت ها (ترفیع) معاونت پژوهشی دانشکده تیرماه
4   ارسال راهنمای تشکیل پرونده جهت تبدیل وضعیت و تمدید قرارداد  معاونت پژوهشی دانشکده تیرماه
5   دریافت طرح های پژوهشی موظف هیات علمی جدیدالاستخدام، ارسال برای داوری، تهیه صورتجلسه و قرارداد، ارسال برای معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده درطول دو سال اول خدمت هریک از اعضای هیات علمی
6   بررسی درخواست های فرصت مطالعاتی هیات علمی و دانشجویان، تهیه صورتجلسه، ارسال به معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال
7   بررسی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری و امتیازدهی مقالات مستخرج از تز پیش از دفاع دکتری معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال
8   معرفی معاونت پژوهشی دانشکده به دانشجویان جدیدالورود معاونت پژوهشی دانشکده مهرماه
9   برگزاری جلسات توجیهی با همکاران معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا
10 اعتبار ویژه پژوهشی ابلاغ زمان درخواست اعتبار ویژه دفتر امور هیات علمی آذرماه
11 گروهبندی فعالیت ها و ثبت درخواست اعتبار ویژه اعضای هیات علمی آذرماه
12 بررسی درخواست ها و امتیاز دهی فعالیت ها (گرنت) معاونت پژوهشی دانشکده دی ماه
13   برنامه ریزی و انجام مقدمات مربوط به هفته پژوهش معاونت پژوهشی دانشکده آبان_آذر
14   معرفی پژوهشگران برتر در هر حوزه به معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده آذرماه
15 درخواستهای تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه راهنمایی اعضای هیات علمی در طول روند تشکیل پرونده و ثبت درخواست ها به صورت دستی یا آنلاین در سیستم گلستان معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال
16 بررسی درخواست های واصله، تشکیل جلسات کارگروه یا کمیته منتخب و امتیاز دهی فعالیت ها 
17 تهیه صورتجلسات مربوطه، ثبت امتیازات پرونده ها (بصورت کاغذی یا در سیستم گلستان) و ارسال مستندات به معاونت پژوهشی جهت انجام مراحل بعدی
18   بررسی درخواست های تسویه اعتبار ویژه از طرف هیات علمی، تهیه نامه و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال
19   فرایند داوری یک یا چند باره اختراعات واصله به معاونت پژوهشی دانشکده از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال
20   ارسال پروپوزال های تالیف یا ترجمه کتاب از طرف اعضای هیات علمی به داوران، تهیه صورتجلسه، ارسال مستندات و نتایج داوری به شورای انتشارات دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال
21   بررسی درخواست های جذب پژوهشگر پسادکتری، طی کردن فرایندهای ذکر شده در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه و اعلام نتیجه نهایی جهت جذب پژوهشگر معاونت پژوهشی دانشکده متناوبا در طول سال