دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)


تماس با دانشکده

آدرس پستی: تهران- حکیمیه- بلوار بهار- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت)
کد پستی: 53571-16589
 صندوق پستی: 1719-16765

  مسیرهای دسترسی 1: تهران- میدان نوبنیاد- انتهای اتوبان شهید بابایی- اول حکیمیه- بلوار بهار- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
  مسیرهای دسترسی 2: تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- اتوبان شهید زین الدین- بلوار وفادار شرقی- حکیمیه-بلوار بهار- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

مسیر مترو 1: از ایستگاه متروی جشنواره با تاکسی حکیمیه.
مسیر مترو 2: از ایستگاه متروی نوبنیاد با تاکسی حکیمیه.

تلفنخانه 73931
فکس 77312798
پست الکترونیکی Electerical_Cp@sbu.ac.ir
رییس دانشکده 77312601-2
معاونت پژوهشی 73932510
معاونت آموزشی 73932556
مدیریت اجرایی 73932564
خوابگاه  73932275
کتابخانه 73932273-4
واحد انفورماتیک 73932815
دفتر آزمایشگاه و کارگاه 73932511
دفتر گروه ها 73932610

 

Responsive Image