دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

هیات رییسه


ریاست دانشکده

دکتر محمدرضا آقامحمدی

پست الکترونیک:    m_aghamohammadi@sbu.ac.ir
شماره تماس : 73932602
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
 
Responsive Image

معاون پژوهشی

دکتر حسین ترکمن

پست الکترونیک:    h_torkaman@sbu.ac.ir
شماره تماس : 73932510
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

معاون آموزشی

دکتر فرهاد حق جو

پست الکترونیک: f_haghjoo@sbu.ac.ir
شماره تماس : 73932556
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مدیر اجرایی

دکتر مصطفي عابدي

پست الکترونیک: mos.abedi3236@gmail.com
شماره تماس: 73932628
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مدیران گروه


مدیر گروه کنترل

دکتر هادی اشعریون

پست الکترونیک: asharioun@sbu.ac.ir
شماره تماس: 73932632
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مدیر گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم

دکتر محمد آقاشفیعی

پست الکترونیک:shafiyi@hotmail.com
شماره تماس: 73932522
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مدیر گروه شبکه های انتقال و توزیع برق

دکتر محمدصادق سپاسیان

پست الکترونیک: mssepasian@gmail.com
شماره تماس: 73932521
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مدیر گروه قدرت

دکتر علی مصلی نژاد

پست الکترونیک: a_mosallanejad@sbu.ac.ir
شماره تماس: 73932536
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مسئولین


مسئول خدمات مهندسی

دکتر منصور رفیعی

پست الکترونیک: m_rafii@yahoo.com
شماره تماس: 73932545
تحصیلات : دکتری مهندسی برق
Responsive Image

مسئول آموزشهای تخصصی

مهندس سیدمحمدحسن اسدالهی

پست الکترونیک: m_asadollahi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 73932524
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق
Responsive Image

Heading Example