مدیران دانشکده

رئیس دانشکده
دکتر محمدرضا آقامحمدی
دکتری مهندسی برق
73932602
 m_aghamohammadi@sbu.ac.ir
هیئت رییسه دانشکده
دکتر حسین ترکمن
معاون پژوهشی
دکتری مهندسی برق
 73932510
  h_torkaman@sbu.ac.ir
دکتر فرهاد حق جو
معاون آموزشی
دکتری مهندسی برق
73932556
f_haghjoo@sbu.ac.ir
دکتر مصطفي عابدی
معاون پژوهشی
دکتری مهندسی برق
73932628
Mo_Abedi@sbu.ac.ir
مدیران گروه
دکتر هادی اشعریون
مدیر گروه کنترل
دکتری مهندسی برق
73932632
asharioun@sbu.ac.ir
دکتر محمد آقاشفیعی
مدیر گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم
دکتری مهندسی برق
73932522
 m_shafiyi@sbu.ac.ir
دکتر محمدصادق سپاسیان
مدیر گروه شبکه های انتقال و توزیع برق
دکتری مهندسی برق
73932521
m_sepasian@sbu.ac.ir
دکتر علی مصلی نژاد
مدیر گروه قدرت
دکتری مهندسی برق
73932536
a_mosallanejad@sbu.ac.ir
مسئولین
دکتر منصور رفیعی
مسئول خدمات مهندسی
دکتری مهندسی برق
73932545
m_rafiee@sbu.ac.ir
مهندس سیدمحمدحسن اسدالهی
مسئول آموزشهای تخصصی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
73932536
m_asadollahi@sbu.ac.ir