دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی پست شماره تماس
سالومه فضلعلی کارشناس دفتر ریاست 73932601-2

 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی پست شماره تماس
زینب هاشم خانی کارشناس پژوهش 73932565
الهام میرزایی کارشناس پژوهش 73932511

 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی پست شماره تماس
اکرم عربی کارشناس مسئول آموزش 73932630
امیر جلینی کارشناس آموزش (کارشناسی) 73932624
بهرامعلی چگینی  کارشناس آموزش (ارشد) 73932621
روح اله جعفری کارشناس آموزش (اداری) 73932607
زهرا مرادی کارشناس گروه 73932610

 

مدیریت اجرایی

نام و نام خانوادگی پست شماره تماس
مرتضی شمس کارشناس اجرایی 73932564
اکبر قادری کارشناس اجرایی 73932563

 

آزمایشگاهها

نام و نام خانوادگی پست شماره تماس
سعید فرخیان کارشناس آزمایشگاه 73932629
کامران عضدی کارشناس آزمایشگاه 73932578