گروههای آموزشی


کارشناسی:

رشته

کارشناسان / مسئول

تلفن

مهندسی برق (کنترل - قدرت) اکرم عربی - مسئول آموزش 73932630
مهندسی برق (کنترل - قدرت) بهرامعلی چگینی - کارشناس مقطع ارشد 73932621
مهندسی برق (کنترل - قدرت) امیر جلینی - کارشناس مقطع کارشناسی 73932624
مهندسی برق (کنترل - قدرت) روح اله جعفری - کارشناس اداری 73932607

 

کارشناسی ارشد:

رشته

مدیر گروه

تلفن

مهندسی برق - قدرت   دکتر علی مصلی نژاد 73932536
مهندسی برق - برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت دکتر محمد آقا شفیعی 73932522
مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع برق دکتر محمدصادق سپاسیان      73932521
مهندسی برق - کنترل دکتر هادی اشعریون 73932632

 

دکترا:

رشته

مدیر گروه

تلفن

مهندسی برق - قدرت دکتر محمد آقا شفیعی / دکتر علی مصلی نژاد 73932536-73932522
مهندسی برق - کنترل دکتر هادی اشعریون 73932632