کارمندان

نام و نام خانوادگی​

سمت

شماره تماس

ایمیل

احسان تهرانچی

سرپرست اداره اجرایی

29905475

e.tehranchi@mail.sbu.ac.ir

ساحل یوسفی

کارشناس آموزش

29905470

s.yousefi333@gmail.com​​​​​​​​

 

کارشناس پژوهشی​​

29905477

cyber@mail.sbu.ac.ir