درباره دانشکده

ارتباط با ما

​​

شماره تلفن های دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
نام داخلی مستقیم فکس
خانم خان بابا 4093 22431803 22431804
آقای برهانی 4129 22431800 22431804
       
خانم صفوی، ترهنده، دیان 4130 22431802  
خانم زندی 4081 22431801  
خانم اخوی 4082 22431801  
خانم اصفهانی 4084 22431801  
آقای اکبری 4084 22431801  
       
سایت  4160    
آقای پیروزمند 4094    
  4147 22431802