بازی سازی رایانه ای

سرپرست:  دکتر مجتبی وحیدی اصل
محل فعلی : اتاق 208

فعالیت اصلی:

  • طراحی و توسعه بازی های رایانه ای، مطالعه و تحقیق در حوزه علوم بازی سازی رایانه ای

همکاران: 2 عضو هیئت علمی، 1 دانشجوی دکتری،6دانشجوی کارشناسیارشد و 12دانشجوی کارشناسی


برخی از اهداف آزمایشگاه:

  • پیشبرد متدولوژیک پروژه های مرتبط با صنعت بازی رایانه ای

  • پیشبرد تحقیق و توسعه در مورد جنبه های متنوع علمی و تکنولوژیک در صنعت بازی

  • همکاری رشته های مختلف دانشگاهی در استودیو بازی سازی (روانشناسی، جامعه         شناسی، کامپیوتر و…)

  • برگزاری دوره های آموزشی در هر یک از شاخه های صنعت بازی رایانه ای...

  • شرکت در مسابقات بازی سازی

  • شرکت در کارگاهها
    پیشنهاد:جذب دانشجویان توانمند در پروژه های جاری آزمایشگاه