فرم ها و آیین نامه ها

فرم های استفاده از آزمایشگاه ها

 

فرمت استاندارد پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری:

دکتری :

 PhD_2016.dotx

PhD_2013.dotx

PhD_2010.dotx

 PhD_2007.dotx

 

کارشناسی ارشد :

 MA_MS_2016.dotx

MA_MS_2013.dotx

MA_MS_2010.dotx

MA_MS_2007.dotx

 

 
 

فرم کارنامه آموزشی و پژوهشی دکتری:

 
 

 كارنامه آموزشي و پژوهشي دوره دكتري.doc

 

  روی جلد.doc

 

موارد جهت فراغت از تحصیل دوره دکتری:

 

Abstract.doc

 

Downloader.pdf 

اطلاعات دفاع دکتری ( جهت درج در پورتال دانشگاه ).docx

صفحه عنوان رساله.doc

فرم اقرار و تعهدنامه دکتری.doc

فرم آگهی دفاع از رساله دکتری A3.doc

فرم آگهی دفاع از رساله دکتری A4.doc

فرم تسویه حساب آموزش.doc

فرم چکیده رساله دکتری.doc

 

 

فرم های دستاورد ​​پژوهشی رساله دکتری :

 


 

 

 فرم بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری توسط واحد.docx

 

فرم پیوست بررسی مقاله و مجله.docx

 

 

 

موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (دانشجویانی که بعد ازتاریخ 3/10/92 دفاع کرده اند.)

 

موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.docx

 

 

 

دروس مورد نیاز دوره کارشناسی رشته های جغرافیا ​و زمین شناسی

 


 

 

دروس دوره کارشناسی آب و هوا شناسی.pdf

 

دروس دوره کارشناسی ژئومورفولوژی.pdf

 

دروس دوره کارشناسی برنامه ریزی روستایی.pdf

 

دروس دوره کارشناسی برنامه ریزی شهری.pdf

 

دروس دوره کارشناسی زمین شناسی.pdf

 

دروس دوره کارشناسی - دروس عمومی.pdf

 

 ​

 
 

 

 

 

 

​فرم ها و آیین​ نامه های پژوهشی

 

 

 

 آیین نامه های پژوهشی

 

فرم های پژوهشی

 

 

 

پروپوزال و فراغت از​ تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد

 

  

 

 فرم تسویه حساب

 

فرم طرح تحقیق کارشناسی ارشد 

 

 

 

پروپوزال کارشناسی ارشد

 

عنوان

 

طرح تحقیق.doc

 

راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد.doc

 

 فرم تک برگی پروپوزال.doc

 

 

 

فرم های لازم جهت​ فراغت از تحصیل

 

 

 

1- Abstract.doc

 

2- صفحه عنوان پایان نامه.doc

 

3- فرم آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.doc

 

4- فرم اقرار و تعهدنامه کارشناسی ارشد.doc

 

5- فرم تأییدیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.doc

 

6- فرم تسویه حساب آموزش.doc

 

7- فرم چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد.doc

 

8- مدارک فارغ التحصیلی.doc

 

9- مرحله تدوين پايان +نامه.doc

 

 

 

 

 

فرمهای مربو​ط به کارشناسی

 

 

 

فرم تسویه حساب ازواحدهاي دانشکده علوم زمین(جغرافیا).pdf

 

 فرم تسویه حساب ازواحدهاي دانشکده علوم زمین(زمین شناسی).pdf

 

 فرم اخذ پروژه کارشناسی.pdf

 


 

 

برچسب سی دی های حا​وی پایان نامه و رساله

 


 

لیبل دانشجویان دکترا

لیبل دانشجویان ارشد