رشته های تحصیلی

  1.  سیستمهای الکترونیک دیجیتال (کلیه ورودی ها)

  2.  سیستمهای قدرت (کلیه ورودی ها)

  3. حمل و نقل ماشینهای الکتریکی (کلیه ورودی ها)

  4. برنامه ریزی و بهره برداری سیستم‌های قدرت (کلیه ورودی ها)