کارشناسی ارشد الکترونیک


تعداد رشته دوره رشته تحصيلي
2 روزانه مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الكترونيك
2 نوبت دوم مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الكترونيك
2 پرديس2 مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الكترونيك
2 روزانه مهندسي برق - افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
2 نوبت دوم مهندسي برق - افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
2 پرديس2 مهندسي برق - افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
4 روزانه مهندسي برق - سيستم هاي الكترونيك ديجيتال
2 نوبت دوم مهندسي برق - سيستم هاي الكترونيك ديجيتال
2 پرديس2 مهندسي برق - سيستم هاي الكترونيك ديجيتال
3 پرديس2 الكترونيكي مهندسي برق - سيستم هاي الكترونيك ديجيتال