تحصیلات تکمیلی

 

جدول دروس
برنامه آموزشی دوره دکتری رشته برق دانلود
برنامه آموزشی دوره دکتری رشته کامپیوتر دانلود
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته برق گرایش الکترونیک دانلود
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات گرایش سیستم دانلود
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت دانلود
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته برق گرایش کنترل​ دانلود​
دروس ترم 1 دانشجویان ارشد مخابرات گرایش میدان وموج
دانلود​
دروس دانشجویان ورودی 1397​ دانلود​

 

 

 

چارت

چارت دوره کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج

دانلود​

​چارت دوره کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم

​دانلود​
 چارت آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سامانه های برقی حمل و نقل دانلود​

 

 


 

 

 

 

 

فرم های دکتری
آيين نامه داخلي دانشجويان دكتري دانلود
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور) دانلود​
اطلاعیه دفاع نهایی از رساله دانلود
راهنمای تدوین رساله دکتری دانلود
راهنمای تکمیل فرم درخواست بررسی دستاوردهای علمی رساله دکتری​ دانلود​
فرم ارزیابی مقالات دانلود
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع دانلود
فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری دانلود
فرم تایید اتمام رساله دکتری دانلود
فرم تعیین داوران دفاع نهایی از رساله دکتری دانلود
فرم تعیین داوران پیشنهاد رساله دکتری دانلود
فرم تمدید سنوات - آیین نامه ای دانلود
فرم توصیه نامه تحصیلات تکمیلی​ دانلود​
فرم چکیده رساله دکتری دانلود
فرم درخواست امتحان جامع آموزشی دانلود​
فرم دروس پیشنهادی دانلود
فرم صفحات پیوست رساله دانلود
فرم مرخصی تحصیلی​ دانلود​
گزارش پیشرفت رساله دکتریدانشگاه دانلود
لیست کنترل تدوین دانلود
پرسشنامه طرح درخواست (خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی)در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه​​ دانلود​
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص ​​ دانلود​
گزارش پیشرفت تحصیلی مقطع دکتری​ دانلود​
فرم ها و مدارک فرصت مطالعاتی​ دانلود​
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه​ دانلود​
​دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور دانلود
​فرم  استعلام وضعیت آموزشی پژوهشی دانشجو برای فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانلود
​فرم درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانلود​
فرم های فرصت مطالعاتی و دستورالعمل​
دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور
دانلود​
فرم استعلام وضعیت آموزشی پژوهشی دانشجو برای فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
دانلود​
فرم درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
دانلود​

 

 

فرم های کارشناسی ارشد
دستورالعمل اجرایی برای دانشجویان ورودی 88 به بعد دانلود
راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
شیوه نامه تدوین گزارش سمینارهای کارشناسی ارشد دانلود
صفحات پیوست پایان نامه دانلود
فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم اعلام آمادگی جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
(فرم تعریف موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان کلیه گرایشهای مهندسی برق دانلود
(فرم تعریف موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان کلیه گرایشهای مهندسی کامپیوتر دانلود
فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم تعیین داوران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
فرم تمدید سنوات ترم 5 -آیین نامه ای دانلود
فرم چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
(فرم سمینار کارشناسی ارشد (دانشجویان کلیه گرایشهای مهندسی برق دانلود
(فرم سمینار کارشناسی ارشد (دانشجویان کلیه گرایشهای مهندسی کامپیوتر دانلود
فرم متقاضیان شیوه آموزش-محور دانلود
لیست کنترل تدوین دانلود
پرسشنامه طرح درخواست (خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی)در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه​ دانلود​
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه​ دانلود​
​فرم تقاضای حذف تک درس  ​دانلود​

​​