دکتری الکترونیک


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
2 روزانه مهندسي برق - الكترونيك
1 نوبت دوم مهندسي برق - الكترونيك
1 پرديس2 مهندسي برق - الكترونيك
1 پرديس2 مهندسي برق - الكترونيك (زمينه پژوهشي آنالوگ)
1 روزانه مهندسي برق - الكترونيك (زمينه پژوهشي ادوات نيمه هادي)
1 پرديس2 مهندسي برق - الكترونيك (زمينه پژوهشي ادوات نيمه هادي)
2 روزانه مهندسي برق - الكترونيك (زمينه پژوهشي ديجيتال)
1 پرديس2 مهندسي برق - الكترونيك (زمينه پژوهشي ديجيتال)