کارشناسی ارشد حمل و نقل الكترونيكي


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
2 روزانه مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل
2 نوبت دوم مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل
2 پرديس2 مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل
2 روزانه مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
2 نوبت دوم مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
2 پرديس2 مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
4 پرديس2 الكترونيكي مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي