رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی


تعداد رشته دوره رشته تحصيلي
3 روزانه مهندسي برق
2 نوبت دوم مهندسي برق
2 روزانه مهندسي پزشكي
1 نوبت دوم مهندسي پزشكي
1 روزانه مهندسي برق گرايش الكترونيك
1 نوبت دوم مهندسي برق گرايش الكترونيك
1 روزانه مهندسي برق گرايش مخابرات
2 فرعی دوره فرعي مهندسي برق