گروه های آموزشی


گروههای آموزشی

مقطع کارشناسی تعداد دانشجو
برق - الکترونیک(مستقر در پردیس مرکزی)
برق - قدرت(مستقر در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)
برق - مخابرات(مستقر در پردیس مرکزی)
برق - کنترل (مستقر در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)
 
 
مقطع کارشناسی ارشد تعداد دانشجو
برق - الکترونیک (ادوات - آنالوگ - دیجیتال)(مستقر در پردیس مرکزی)
برق - قدرت(مستقر در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)
برق - مخابرات(سیستم - میدان)(مستقر در پردیس مرکزی)
برق - کنترل (مستقر در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)
 
 
مقطع دکتری تعداد دانشجو
برق - الکترونیک (ادوات - آنالوگ - دیجیتال)(مستقر در پردیس مرکزی)
برق - قدرت(مستقر در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)
برق - مخابرات(سیستم - میدان)(مستقر در پردیس مرکزی)
برق - کنترل (مستقر در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)