اطلاعیه و اخبار

در خصوص حذف ترم3982.pdfدر خصوص حذف ترم.pdf تاریخ: 99/2/27
آگهی در خصوص دفاع.pdfآگهی در خصوص دفاع.pdf   تاریخ: 11/3/1398
 
 
 
 
 
تاریخ آزمون جامع.pdfتاریخ آزمون جامع.pdf   تاریخ: 14/6/1397
طرح کارآموزی.zipطرح کارآموزی.zip   تاریخ: 20/5/1397
 
 
اطلاعیه 29-11-96.pdfاطلاعیه 29-11-96.pdf   تاریخ: 29/11/1396
اطلاعیه خیلی مهم.pdfاطلاعیه خیلی مهم.pdf   تاریخ: 21/9/96
آگهی استخدام.jpgآگهی استخدام.jpg   تاریخ: 14/6/1396
اطلاعیه فوری.pdfاطلاعیه فوری.pdf   تاریخ: 16/3/1396
بورس دولتی چین.pdfبورس دولتی چین.pdf   تاریخ: 9/3/1396
انجام ارزشیابی .pdfانجام ارزشیابی .pdf   تاریخ: 6/2/1396
 
 
 
معافیت تحصیلی 1.pngمعافیت تحصیلی 1.png   تاریخ: 6/9/1395
معافیت تحصیلی 2.pdfمعافیت تحصیلی 2.pdf   تاریخ: 6/9/1395
اطلاعیه مهمانی.jpgاطلاعیه مهمانی.jpg   تاریخ: 6/9/1395
اطلاعیه_دکتری_11-8-95.pdfاطلاعیه_دکتری.pdf   تاریخ: 11/8/1395
اطلاعیه_دکتری.pdfاطلاعیه_دکتری.pdf  تاریخ: 8 /8/1395
اطلاعیه مهم مهم .pdfاطلاعیه مهم .pdf تاریخ: 2/8/1395

​​راهنمای سيستم دریافت وام.pdfراهنمای سيستم دریافت وام.pdf