دستورالعمل ها

نحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdfنحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdf

فرایند صدور مجوز دفاع در مقطع کارشناسی ارشد.jpgفرایند صدور مجوز دفاع در مقطع کارشناسی ارشد.jpg

راهنمای ثبت انصراف از تحصیل .pdfراهنمای ثبت انصراف از تحصیل .pdf

در خصوص نمره دفاع.pdfدر خصوص نمره دفاع.pdf

شرط تسویه حساب نهایی برای دانشجویان- ایران داک.pdfشرط تسویه حساب نهایی برای دانشجویان- ایران داک.pdf

نحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdfنحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdf

راهنمای فرایند همانندجو ویژ.pdfراهنمای فرایند همانندجو .pdf

راهنمای فرایند همانندجو دان.pdfراهنمای فرایند همانندجو .pdf

راهنمای ثبت پایان نامه.pdfراهنمای ثبت پایان نامه.pdf

راهنمای ثبت   پروپوزال.pdfراهنمای ثبت پروپوزال.pdf

راهنمای استفاده اعضای هیات ع.pdfراهنمای استفاده اعضای هیات علمی.pdf

اطلاعیه مهم در خصوص  دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد.pdfاطلاعیه مهم در خصوص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد.pdf

اطلاعیه پذیرش میهمان در دانش.pdfاطلاعیه پذیرش میهمان در دانشگاه شهید بهشتی.pdf

نحوه ثبت نام در نیمسال اول 99-98.pdfنحوه ثبت نام در نیمسال اول 99-98.pdf

ثبت تقاضای وقفه تحصیلی.pdfثبت تقاضای وقفه تحصیلی.pdf

گواهی ثبت پایان نامه یا رساله.pdfگواهی ثبت پایان نامه یا رساله.pdf

راهنمای ثبت پایان نامه یا رساله در ایران داک.pdfراهنمای ثبت پایان نامه یا رساله در ایران داک.pdf

دستورالعمل غیبت امتحانات.pdfدستورالعمل غیبت امتحانات.pdf

راهنمای ثبت حذف اضطراری.pdfراهنمای ثبت حذف اضطراری.pdf

راهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdfاطلاعیه راهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdf   

راهنمای اخذ.pdfراهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdf

دستورالعمل تحویل فیزیکی نسخه های سی دی پایان نامه.pdfدستورالعمل تحویل فیزیکی نسخه های سی دی پایان نامه.pdf

دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی.jpgدستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی.jpg

دستور العمل اخذ تک درس .pdfدستور العمل اخذ تک درس .pdf

دستورالعمل صحافی و تحویل  نس.pdfدستورالعمل صحافی و تحویل نسخه های پایان نامه.pdf

فرایند ثبت درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه.pdfفرایند ثبت درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه.pdf

دستورالعمل تصویب جلسه دفاع از پایان نامه.pdfدستورالعمل تصویب جلسه دفاع از پایان نامه.pdf

دستورالعمل تصویب سمینار آموزشی.pdfدستورالعمل تصویب سمینار آموزشی.pdf

دستور العمل تصویب پروپوزال.pdfدستور العمل تصویب پروپوزال.pdf

تأییدیه تحصیلی.pdfتأییدیه تحصیلی.pdf

راهنمای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل.pdfراهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل.pdf

راهنمای درخواست دفاع.pdfراهنمای درخواست دفاع.pdf

راهنمای اخذ مجوز خروج از کشور.pdfراهنمای اخذ مجوز خروج از کشور.pdf