فرم ها

طرح پیشنهادی پایان نامه ارشد.docxفرم شرکت دانشجویان در جلسات سمینار و پیش دفاع گروه اقتصاد و گروه علوم سیاسی.docx
پایان نامه 2016.dotxالگوی نگارش پایان نامه 2016.dotx  
فرم تقاضای آموزش محور دانشجو.pdfفرم تقاضای آموزش محور دانشجو.pdf
فرم پیشنهاد طرح اجمالی پایان¬نامه.docxفرم پیشنهاد طرح اجمالی پایان نامه.docx
تخفیف شهریه برای رتبه اول شبانه.pdfتخفیف شهریه برای رتبه اول شبانه.pdf  
حذف تک درس.jpgحذف تک درس.jpg
تعهد نامه دفاع.pdfتعهد نامه دفاع.pdf
فرم هماهنگی دفاع ارشد.docxفرم هماهنگی دفاع در مقطع کارشناسی ارشد.docx
فرم تقاضای مرخصی تحصیلی.jpgفرم تقاضای مرخصی تحصیلی.jpg
دروس پیش نیاز.pngدروس پیش نیاز.png
تقاضانامه ترک تحصیل دائم.pdfتقاضانامه ترک تحصیل دائم.pdf
فرم غیبت در امتحان.docxفرم غیبت در امتحان.docx
فرم درخواست ریز نمرات.pdfفرم درخواست ریز نمرات.pdf
پرسشنامه طرح درخواست )خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی( در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه .pdfپرسشنامه طرح درخواست (خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی) در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه .pdf
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.pdfتقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.pdf
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات.pdfمدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات.pdf
مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت.pdfمدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت.pdf
شیوه ی نگارش پایان نامه.pdfشیوه ی نگارش پایان نامه.pdf
پیشنیاز.jpgپیشنیاز.jpg
تقاضای مرخصی تحصیلی.jpgتقاضای مرخصی تحصیلی.jpg
تقاضانامه ترک تحصیل.bmpتقاضانامه ترک تحصیل.bmp
فرم تسویه حساب.pdfفرم تسویه حساب.pdf 
اطلاعات مربوط به ثبت نام در ترم آینده.jpgاطلاعات مربوط به ثبت نام در ترم آینده.jpg
درخواست خروج از کشور دانشجویان.pdfدرخواست خروج از کشور دانشجویان.pdf
فرم تقاضای مهمان تک درس.jpgفرم تقاضای مهمان تک درس.jpg

​​