افراد

رئیس دانشکده

دکتر منصور میراحمدی 
گروه آموزشی: علوم سیاسی
تلفن: 29902951
پست الکترونیک:  M_Mirahmadi@sbu.ac.ir

375674.jpg

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مرتضی تهامی پور زرندی
گروه آموزشی: اقتصاد
تلفن: 29902951

0000 (14).jpg

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر سیدمحمدعلی حسینی زاده
گروه آموزشی: علوم سیاسی
تلفن: 29902951

0000 (12) - Copy.jpg