درباره

مدیران فرهنگی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی  آقای دکتر عباس نعیمی  عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک
مدیر مرکز مشاوره                 خانم دکتر ندا نظر بلند    عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی
مدیر گروه مطالعات و ارزیابی   آقای دکتر حبیب بشیر پور
مدیر امور شاهد و ایثارگر        خانم زهرا رحیمی