درباره

نام و نام خانوادگی
سمت
معاونت
تلفن
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
فرهنگی و اجتماعی
29902767
 
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت
مدیریت
تلفن
     
 
ملیحه ششپری
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902662
مهدی رستمی
کارشناس تشکل ها
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902665
فاطمه برزگری
کارشناس دوره های فنی و حرفه ای
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902767
       
 
   
 
مرتضی اکبرزاده غلامی
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902665
مهدی زمانی
کارشناس نشریات دانشجویی و امور فرهنگی خوابگاه پسران
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902663
محمدباقر جعفری
کارشناس وبسایت معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902663
رضا مقصودی
مسئول امور بایگانی و زیراکس
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902661
کشاورز نبی زاده
مسئول دبیرخانه
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902661
زینت اکبری
مسئول دفتر
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29902250
 
     
آقای دبیری ​​
کارشناس خانه فرهنگ
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
29903065
 
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت
مدیریت
تلفن
زهراجانقربانیان
سرپرست اداره آموزشهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبها
مرکزمشاوره و آموزش های اجتماعی
29903263
علی آقا زیارتی
کارشناس روانشناسی
مرکزمشاوره و آموزش های اجتماعی
29902669
سمیه ملک شیخی
رئیس اداره مشاوره و خدمات روانشناختی
مرکزمشاوره و آموزش های اجتماعی
29902669
خانم خرسندی
کار​شناس مشاوره
مرکزمشاوره و آموزش های اجتماعی
29902669
​خانم حکمت پور ​​کارشناس مشاوره ​مرکز آموزش و مشاوره اجتماعی ​​29902669
خانم ابطحی
مسئول دفتر و مددکار اجتماعی
مرکزمشاوره و آموزش های اجتماعی
29902667
خانم رستگار کارشناس آموزش های اجتماعی 
مرکزمشاوره و آموزش های اجتماعی
29902667
       
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت
مدیریت
تلفن
 
   
 
کژال شیخ احمدی
کارشناس مطالعات فرهنگی
مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی
29902767
 
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت
مدیریت
تلفن
حدیثه حاتمی
کارشناس امور آموزشی و پژوهشی
مدیریت امور شاهد و ایثارگر
29902218
اعظم سادات شیرازیها
کارشناس مسئول امور فرهنگی
مدیریت امور شاهد و ایثارگر
29902206
فهیمه سعیدی
کارشناس امور دانشجویی
مدیریت امور شاهد و ایثارگر
29902208
مریم حکمت پور
کارشناس امور اجتماعی
مدیریت امور شاهد و ایثارگر
29902204
مریم اصغری
کارشناس امور اداری
مدیریت امور شاهد و ایثارگر
29902201