تشکل های دانشجویی

تشکل های دانشجویی

ارتباط با کارشناس تشکل های دانشجویی (بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان)
آقای رستمی
تلفن: 29902662
email:  ma.rostami@mail.sbu.ac.ir