بخش مرکز نوآوری پژوهشی دانشکده

1- راه
اندازی مركز نوآوری دانشكده علوم و فناوری زیستی در مساحت 66 متر مربع  در سال 1400

2-  جذب 10 تیم صاحب ایده در فراخوان نوا در مركز نواوری دانشگاه شهید بهشتی و به سرانجام رسیدن 7 تیم تحقیقاتی پس از غربالگری