کارکنان

 

 

نام  سمت تلفن تماس
 خانم پگاه سرامی مدیر اجرایی 29905901
آموزش
خانم فهیمه صابری نیا رئیس اداره آموزش 29905910
خانم مهدیه اینانلو کارشناس آموزش(مقطع ارشد) 29905911
خانم پریا آرین پور کارشناس آموزش(مقطع کارشناسی) 29905908
خانم عاطفه علی بخشی کارشناس آموزش (مقطع دکتری) 29905919
پژوهش
خانم نرگس پروین کارشناس پژوهش 29905912
خانم نسرین یوسفی مسئول کتابخانه 29902730
خانم راحله رستمی کمک کارشناس 29905920
کارشناسان آزمایشگاه
خانم کیواندخت سمیعی کارشناس مسئول آزمایشگاه 29905918
خانم مهین دوستدار تکنسین آزمایشگاه 29903113
خانم سمیه پناهی کارشناس آزمایشگاه 29905914
آقای مجید طالبی کارشناس آزمایشگاه 29905927
سایت
خانم مهسا رضی زاده کارشناس انفورماتیک و مسئول وب سایت 29903092
سایر همکاران
آقای حامد نجاتی کارشناس مسئول 29902734
آقای احد مهدویان کارشناس اداری و انباردار 29902705
تدارکات
آقای کوهی
آقای مرادی
آقای عباسپور
خانم ساکی