​نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی​ ساعت جلسه تاریخ جلسه  
معصومه کاظمی زاده​ علم اطلاعات و دانش شناسی​ ​10 04/20
​فائزه نصیریان روانشناسی​ ​13:30 04/20
       

 

 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی

 
 

​​​ فایل چکیده

 
 

 رشته 

 
 

 مکان

 
 

 ساعت 

 
 

 تاریخ

 
پرستو علیخانی​ چکیده پایان نامه ​​​​علوم تربیتی​ ​16 04/18
نوری براری​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ 14​ 04/17
مرتضی بازدار​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ ​16 04/10
​​​​​​

​​