آموزش

پژوهشکدة خانواده در زمينه آموزش­هاي رسمي و غيررسمي، تخصصي و فوق تخصصي کوتاه مدت و بلندمدت به صورت تمرکز يافته فعاليت مي­نمايدفعاليت­هاي آموزشي پژوهشکده مذکور به دو گروه تقسيم مي­شود:

الف) آموزشهاي رسمي در دوره ­هاي تحصيلات تکميلي:

دوره کارشناسي ارشد روانشناسی خانواده درماني براي اولين بار در پژوهشکدة خانواده طراحي و در سال 1382 تصويب و از سال 1384 در اين رشته دانشجو پذيرفته و تاکنون بیش از 15دوره دانشجو در اين رشته مشغول به تحصيل بوده اند.دوره کارشناسی ارشد حقوق خانواده از سال 1392 در پژوهشکده دایر می باشد.  

 ب) آموزشهاي آزاد

 
1.ويژه عموم شامل دوره­هاي تخصصي در زمينه خانواده درماني،مشکلات و اختلالات جنسی، مشاوره ازدواج و هنردرماني خانواده و 

 
2.ويژه متخصصشامل کارگاههاي مختلف آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و متخصصين 

دوره دکتری 
پژوهشکدة خانواده در راستاي اهداف خود به ارايه آموزشهاي تخصصي و فوق تخصصي در چارچوب کارگاههاي آموزشي، دوره­هاي کوتاه مدت و بلندمدت آموزشي منجر به گواهي اقدام مي­نمايد


​​​​