درباره

آدرس پژوهشکده

 

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، روبروی دانشکده ادبیات، پژوهشکده خانواده

کد پستی و نمابر

1983963113

29902368

تماس با پژوهشکده

مرکز تلفن
دفتر ریاست پژوهشکده 29905430
کارشناس مجله 29905327
کارشناس قطب علمی خانواده 22439009
کارشناس کتابخانه 29902396
کارشناس آموزش 29902393
مدیر اداری واجرایی 29902399-29905434