علائق پژوهشی اساتید پژوهشکده خانواده

نام و نام خانوادگی

اطلاعات​

دکتر لیلی پناغی

دریافت فایل

دکتر علی زاده محمدی

دریافت فایل

دکتر پریسا سادات سیدموسوی

دریافت فایل

دکتر منصوره السادات صادقی

دریافت فایل​


 

 

دکتر فرشته موتابی

دریافت فایل
دکتر مصطفی مظفری

 

دریافت فایل


دکتر زهرا عبدخدایی

دریافت فایل​