فصلنامه خانواده پژوهی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی خانواده­پژوهی از سال 1384 با انتشار مقالات بين رشته­ای در زمينه آسيب­شناسی روانی و اجتماعی خانواده، پژوهش­های حقوقی و قومی، فرزندپروری و نظريه­پردازی در مطالعات بنيادی خانواده آغاز به­کار کرده است. 

.اين نشريه نخستين نشريه علمی ـ کاربردی در حيطه­های مختلف و بین رشته ای خانواده در ايران است.

این فصلنامه در پایگاههای اطلاع رسانی  ISC، SID، Magiran نمایه شده و از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای ضریب تأثیر گردیده است.
 


مدیرمسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری

مدیر داخلی: مریم زیاری

آدرس پستی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده 
صندوق پستی: 1983969411

تلفن:22431813 

       29905327

تلفن امور مشترکین: 29902399

 

راهنمای نویسندگان.doc


صفحه عنوان.doc​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

نامه به سردبیر و تعهدنامه .doc

​​​