خدمات و تسهیلات

خدمات و تسهیلات

به دانش‌آموختگان عزیزی که به عضویت انجمن درآیند،  خدمات زیر ارائه می‌شود:

  • تحویل کارت دانش‌آموختگـی و تردد بدون مشکل در محوطه دانشگاه
  • دریافت ایمیل فارغ‌التحصیلی
  • استفاده از خدمات کتابخانـه
  • استفاده از زمین خاکـی تنیس
  • تخفیف 50% استفاده از استخـر دانشگاه
  • شرکت در نشست‌هایی که انجمـن برگزار می‌کند.
  • شرکت در سفرهایی که با هماهنگـی انجمن صورت می‌پذيـرد.
  • خبــرنامه