خدمات و تسهیلات

خدمات و تسهیلات

به دانش آموختگان عزیزی که به عضویت انجمن درآیند،  خدمات زیر ارائه می‌شود:

  • تحویل کارت دانش آموختگـی و تردد بدون مشکل در محوطه دانشگاه
  • دریافت ایمیل فارغ‌التحصیلـی
  • استفاده از خدمات کتابخانـه
  • استفاده از زمین خاکـی تنیس
  • تخفیف 50% استفاده از استخـر دانشگاه
  • شرکت در نشست هایی که انجمـن برگزار می کند.
  • شرکت در سفرهایی که با هماهنگـی انجمن صورت می پذيـرد.
  • خبــرنامه​​​​​​​