شرایط عضویت

1_ داشتن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه شهیدبهشتی(ملی) یا اشتغال در دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی

2_ تکمیل فرم تقاضای عضویت

 
اعضا انجمن در صورت تمایل می توانند برای دریافت کارت عضویت با پرداخت حق عضویت سالانه مبلغ 400000 ريال ( چهل هزار تومان) به حساب 342077420 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی (کد3420) بنام انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی  و یا شماره کارت انجمن دانش آموختگان 5859837004806945 کارت انجمن را دریافت نمایند. 

 

​​​