دانش آموختگان عزیز: باعث امتنان خواهد بود اگر عکسی از دوران تحصیل خود که مناسب جهت استفاده در سایت باشد را با توضیح مختصری در خصوص زمان، مکان و واقعه رخ داده در عکس به آدرس سایت انجمن ارسال نمایید.(چنانچه فیلم، طرح، پوستر و یاهرگونه مستندات دیگری نیز عرضه نمایید قابل استفاده خواهد بود.)

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image