انجمن دانشکده ها / پژوهشکده ها

انجمن های علوم، کامپیوتر، علوم تربیتی و روانشناسی، تاریخ و .... هم اکنون در حال فعالیت هستند.