گزیده ای از اقدامات مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات

اخبار مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات

اطلاعیه ها

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

​قابل توجه کاربران ایمیل و سامانه تغذیه

​قابل توجه کاربران ایمیل و سامانه تغذیه