رساله‌های دکتری

 

 

 

رساله‌های دکتری
رديف
دانشجو
عنوان
اساتید
(راهنما و مشاور)
رشته (سال)
1
سيده مهری حميدی سنگدهی
طراحی و ساخت ايزولاتورهای مگنتوفوتونیک بر پايه موجبر کاواک‌های ترويج شده
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر عليرضا بنانج
فوتونيک
1388
2
مهدی شريفيان
اثر هندسه کاتد و پارامترهای پلاسما برروی ديناميک غلاف
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1388
3
سيد هاشم عارف
اندازه‌گيری فشار بالا و دما با استفاده از سنسورهای فابری پرو و فوتونيک کريستال فيبر نوری
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر فرامرز فرحی
فوتونيک
1388
4
محمدمحسن حاتمی
رژيم غير خطی ناپايداری ترموکارنت در پلاسمای تخليه گازی
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر عليرضا نيکنام
فوتونيک
1388
5
محمدعلی انصاری
بررسی انتشار پرتو الکترومغناطیس در بافت‌های بيولوژيک با استفاده از روش عناصر مرزی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر مرجانه حجازی
فوتونيک
1388
6
محمدرضا رياحی دهکردی
ساخت و مشخصه‌يابی توری پراش قابل تنظيم با دما برای استفاده در سيستم اندازه‌گيری پروفايل ليزر گازکربنيک و مدولاتور فضایی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1388
7
مهرداد مرادی کاونانی
طراحی و بررسی تجربی چند لايه‌های نانومتری مغناطیسی به‌منظور بهينه‌سازی اثر مگنتواپتيکی کر با استفاده از کاواک‌های نوری
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1389
8
مجيد ناظری نوش آبادی
طراحی، ساخت و مطالعه آنتن پهن گستر و آشکارساز تراهرتز و مدل‌سازی آنها با استفاده از مدل خطوط انتقال و FDTD پاشنده
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1389
9
حميدرضا شيروانی مهدوی
شناسایی و تحليل پارامترهای موثر در عملکرد ليرزهای بلور مايع کلستريک جهت ايجاد يک نمونه جديد
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
 
فوتونيک
1389
10
عبداله اسلامی مجد
بررسی تجربی فروشکست القايی ليزری نمونه‌های هوا، آهن، مس و شعله با تکنيک تفکيک فضائی و قطبشی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1389
11
نرگس انصاری
طراحی ساختارهای ناهمگون و يا معيوب بر پايه بلورهای فوتونی و مگنتوفوتونی يک‌بعدی با کاربری در فيلترهای فوتونی: رويکرد تابع‌گرين و تحليلی
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1390
12
وحيد فلاحی
ترابرداسپينی درنانو ديواره‌های مغناطیسی در حضور بر همکنش دياکونوف- پرل
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1390
13
بابک محمدحسينی
بررسی ناپايداری رشته‌ای شدن در يک پلاسمای کران‌دار حاوی جريان
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر عليرضا نيکنام
فوتونيک
1390
14
محمد اسماعيل زيبائی شيروان
طراحی و ساخت حسگر فيبرنوری ميدان ميرا شونده و اندازه‌گيری چند پارامتر زيستی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر محمدحسين قزل اياغ
دکتر سيد مسعود حسينی
فوتونيک
1390
15
علی پناه پور
کوک‌پذيری و شفافيت الکترومغناطیسی در فرامواد شامل نانو ذرات کروی،  بر پايه تئوری پراکندگی 
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1390
16
ناهيد حسين نتاج
طراحی قطعات سوئيچ‌پذير اپتيکی با استفاده از ترکيبات HPDLC بر پايه مونومرهای اکريلاتی و رنگينه‌های آزو
راهنما:
دکتر عزالدين مهاجرانی
دکتر علی جان نثاری
فوتونيک
1391
 
17
اميرحسين برادران قاسمی
مهندسی گاف نواری فوتونی در ساختارهای دو بعدی و تيغه‌ای و مطالعه اثر حضور اجزاء پلاريتونی، فلزی و فرا ماده الکتريکی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1391
18
اسماعيل الکامل
بررسی اثر بازپخت ماکروويو بر خواص ترابرد و مغناطیسی نوارهای آمورف کبالت پايه
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1390
19
وحيد ستوده
اثر تبادل فنری در نوارهای آمورف مغناطیسی بازپخت شده توسط امواج راديویی و ميکرو موج
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1391
20
سميه مهرابيان
شبيه‌سازی رشد نانو مخروط‌ها در پلاسما
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1392
21
سودابه نوری جويباری
بررسی خصوصيات پراکندگی بريلوئن در فيبرنوری ريزساختار به منظور استفاده در احساسگر توزيعی فيبری
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1392
22
سيدايمان حسينی
بررسی تاثير پارامترهای پلاسما بر خواص فيلم‌های آمورف کربنی لايه نشانی‌شده با تکنيک فرکانس دوگانه
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1391
23
آتوسادات عربانيان
مطالعه برهمکنش پالس‌های ليزری فمتوثانيه با شيشه سيليکا و کريستال ليتيم نيوبات مورد استفاده در ساخت قطعات مجتمع نوری
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1392
24
مهدی زمانی
بلورهای فوتونی مغناطیسی يک بعدی با ساختارهای مناسب برای بهبود عملکرد مگنتواپتيکی جهت استفاده در ايزولاتورهای نوری
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1392
25
وحيد سياه پوش
توسعه روش معادلات انتگرالی تابع گرين جهت مدل‌سازی عددی برانگيزش موضعی امواج پلاسمون پلاريتون سطحی بلند برد و کوتاه برد
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1392
26
مجتبی هاشم زاده دهاقانی
شبيه‌سازی ناپايداری بونمن در پلاسماهای حامل جريان با استفاده از روش ذره در جعبه
راهنما: دکتر عليرضا نيکنام
فوتونيک
1392
27
سميه رفيعی دستجردی
دستيابی به تفکيک فضايی زير طول موجی محدوده فروسرخ نزديک با استفاده از عوامل ساختاری در بلورهای فوتونی مربعی دارای ضريب شکست موثر منفی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1392
28
مهدی شريعت
شبيه‌سازی رشد نانو لوله‌های کربنی در محيط پلاسما به کمک ديناميک مولکولی
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1392
29
فاطمه رضائی
تابش‌های پلاسمای آلومينيوم و بررسی پارامترهای موثر بر آن در تکنيک اسپکتروپی فروشکست القاييده ليزری
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1392
30
فيصل کروشاوی
بررسی تخليه الکتريکی با امواج راديويی در مايعات
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر حميدرضا قمی
فوتونيک
1391
31
مرضيه عباسی فيروزجاه
بررسی اثر پارامترهای پلاسما بر روی خواص ساختاری، الکتريکی و اپتیکی لایه‌های نازک پایه سیلیکا تولید شده به روش رسوب‌گذاری بخار شيمیایی پلاسمایی
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونیک
1393
32
مريم بحرينی
طيف سنجی فروشکست القای ليزری ناخن دست به منظور بررسی امکان تشخيص بيماری‌های تيروئيد، پوکی استخوان، ديابت و سوء مصرف ماده مخدر ترياک، الکل و دوپينگ
راهنما: دکتر حسن توسلی
فوتونيک
1393